Deel op facebook: https://www.facebook.com/PF2103

Een andere vreemdelingenwet

Meerdere artikels van de nieuwe vreemdelingenwet zijn onze rechtstaat onwaardig. Zo kunnen mensen op basis van artikel 21 van deze wet nu op basis van vermoedens (dus zonder bewezen schuld, zonder proces) het land worden uitgezet. Schaf deze ongelijke behandeling van burgers af.


Wat is het probleem met de vreemdelingenwet?

(Onderstaande teksten zijn commentaar op bovenstaande eis maar maken geen deel uit van het platform zoals ondertekend op https://www.platform2103.be/nl/wie-zijn-we-0)

Op 24 februari 2017  werd een wet gestemd die de uitwijzing van vreemdelingen, waarvan vermoed wordt dat ze de openbare orde zouden kunnen bedreigen, mogelijk maakt. Het wetsontwerp was een initiatief van de N-VA, maar de tekst werd goedgekeurd door alle toenmalige meerderheidspartijen en de CDH.  

Met deze nieuwe wet kan elke vreemdeling het land worden uitgezet op vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken wanneer zij het vermoeden hebben dat er een bedreiging zou zijn voor de openbare orde. Dus ook de vreemdeling die in België geboren is, of aangekomen voordat hij 12 jaar was, of de ouder van een Belgisch kind, of de echtgeno(o)t(e) van een Belg. 

Concreet betekent deze wet dat een vreemdeling die in België gevestigd is, kan uitgewezen worden wanneer hij zich schuldig maakt aan een misdrijf, maar hij zou ook uitgewezen kunnen worden door een loutere deelname aan een stakingspiket, een militante actie, een betoging,... 

De vreemdeling kan beroep aantekenen, maar het beroep schorst niet altijd de uitwijzing. De wet stelt immers dat een beroep kan ingediend worden vanuit het land waar men naar werd uitgewezen. 

De wet discrimineert 

Het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces geldt normaal gezien voor iedereen. Deze wet brengt daar verandering is. Wanneer Tom wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd, moeten er bewijzen zijn om hem voor de rechtbank te kunnen brengen en hem te veroordelen. Wanneer daarentegen Mustafa verdacht wordt, moet er geen bewijs of proces zijn om hem het land uit te wijzen. Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken vermoedt dat Mustafa de openbare orde of de nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen, kan hij onmiddellijk worden uitgewezen. 

Bovendien voert de wet de dubbele straf in. Wanneer Tom en Mustafa samen een auto stelen, gaan ze samen naar de gevangenis. Maar op het einde van hun straf, wordt Tom vrijgelaten, Mustafa daarentegen zal uitgewezen worden. Mustafa wordt dus dubbel gestraft omdat hij een andere origine heeft.

Willekeur

Deze wet opent de deur voor misbruik omdat 'gevaar voor de openbare orde' een abstract begrip is. Een overtreding van de wegcode, zwartwerk of het vermoeden van een schijnhuwelijk kunnen gezien worden als een gevaar voor de openbare orde en dus reden zijn tot uitwijzing. 

 

Wat is de oplossing voor de vreemdelingenwet?

Deze onrechtvaardige wet gaat in tegen de basisbeginselen van het strafrecht, is een bron van discriminatie, en schendt het recht op een privé- en gezinsleven. Bovendien is ze totaal niet efficiënt omdat de overgrote meerderheid van de verbannen personen clandestien zullen terugkomen naar België, waar zij hun familiaal en sociaal netwerk hebben. In plaats van de openbare orde te beschermen, het voorgehouden doel van deze wet, zal de maatregel eraan bijdragen dat zij die er slachtoffer van zijn in armoede moeten overleven met alle mogelijke gevolgen. 

Wij weigeren dit te aanvaarden en eisen de onmiddellijke intrekking van deze wet. 

Wat kan de federale overheid doen voor de vreemdelingenwet?

  • waarborgen om willekeurige detentie te voorkomen
  • Afschaffen gesloten centra
  • Minder complexiteit van de procedures en realistische beroepstermijnen
  • het recht op privéleven dat door onze Grondwet wordt beschermd ook garanderen aan asielzoekers

 

Welke organisaties zijn bezig rond de vreemdelingenwet?